Penzión Talisman 10:11 (pred 1 hodinou) komu: mne Skopírujte kód uvedený nižšie a prilepte ho na každú stránku svojho webu. Prilepte tento kód na čo najvyššiu možnú pozíciu v značke stránky: Okrem toho prilepte tento kód hneď za úvodnú značku :

Oznámenie o dočasnom zatvorení prevádzky Penziónu Talisman

Od 13.03.2020 do 26.03.2020 

Vážený klienti a hostia, 

Naše ubytovacie a reštauračné zariadenie Penzión Talisman v Rajeckých Tepliciach

bude v dátume 13.03.2020 do 26.03.2020 dočasne zatvorené.

Prijímame opatrenie o ochrane všeobecného zdravia pred šírením Corona vírusu a prijímame všeobecnú karanténu nariadenú a odporúčanú štátnymi orgánmi, platiacu momentálne 14 dní plynúc od dnešného. 

Pre informácie ohľadom rezervácií, či presunu rezervácí na iný termín , alebo dohodnutých akcií, alebo akýchkoľvek otázok ohľadom penziónu,

budeme pre Vás neustále na tel. čísle: +421 911 146 999 alebo email: talismanpenzion@gmail.com


Výročná správa 2021 Ballestrem r.s.p. , s.r.o.

Výročná správa 2021 Ballestrem r.s.p. , s.r.o.

 6.10.2022

Ballestrem s.r.o., RUDOLFA SÚĽOVSKÉHO 5/98, 01313 RAJECKÉ TEPLICE,
IČO: 51086905 DIČ: 2120584026 SK NACE 55.10.0
VÝROČNÁ SPRÁVA
2021
zostavená ku dňu 31. 12. 2021
Vypracoval a predkladá: Andrej Paučin
OBSAH
1. Identifikácia spoločnosti
1.1. Základné údaje
1.1.1. Obchodné meno a právna forma spoločnosti
1.1.2. Identifikačné číslo
1.1.3. Sídlo spoločnosti
1.1.4. Dátum založenia a registrácie spoločnosti
1.1.5. Základné imanie
1.1.6. Štatutárny orgán spoločnosti
2. Podnikateľská činnosť spoločnosti
2.1.1. Predmet podnikania spoločnosti
2.1.2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2021
2.1.3 Prehľad vybraných ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2021
2.1.4. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti
2.1.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
1. Identifikácia spoločnosti
1.1. Základné údaje
1.1.1. Obchodné meno a právna forma spoločnosti
Ballestrem s.r.o., s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným
1.1.2. Identifikačné číslo
51086905
1.1.3. Sídlo spoločnosti
RUDOLFA SÚĽOVSKÉHO 5/98, 01313 RAJECKÉ TEPLICE
1.1.4. Dátum založenia a registrácie spoločnosti
Spoločnosť bola založená dňa 01.04.2021 a zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 68489/L
1.1.5. Základné imanie
Základné imanie spoločnosti je 5 000,- Eur
1.1.6. Štatutárny orgán spoločnosti
- konateľ
1.1.7. Andrej Paučin
Stárkova 1236/10
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.09.20171
2. Podnikateľská činnosť spoločnosti
2.1.1. Predmet podnikania spoločnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)
(od: 05.09.2017)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od: 05.09.2017)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s
predajom na priamu konzumáciu
(od: 05.09.2017)
Prevádzkovanie výdajne stravy (od: 05.09.2017)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných
spoločenských podujatiach
(od: 05.09.2017)
Výroba potravinárskych výrobkov (od: 05.09.2017)
Výroba nápojov (od: 05.09.2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb,
výroby
(od: 05.09.2017)
Administratívne služby (od: 05.09.2017)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej
mienky
(od: 05.09.2017)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských
podujatí
(od: 05.09.2017)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu
(od: 05.09.2017)
Služby požičovní (od: 05.09.2017)
Prenájom hnuteľných vecí (od: 05.09.2017)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických
poradcov
(od: 05.09.2017)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 05.09.2017)
Výroba koksu a rafinovaných produktov (od: 19.11.2019)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a
prípravkov z týchto materiálov
(od: 19.11.2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 19.11.2019)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m (od: 19.11.2019)
Prípravné práce k realizácií stavby (od: 19.11.2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a
interiérov
(od: 19.11.2019)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti
vozidla
(od: 19.11.2019)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a
zvukových nahrávok
(od: 19.11.2019)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým
spracovaním údajov
(od: 19.11.2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než
základných služieb spojených s prenájmom
(od: 19.11.2019)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
voľných živností
(od: 19.11.2019)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných
zariadení
(od: 19.11.2019)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu
(od: 19.11.2019)
Masérske služby (od: 19.11.2019)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s
prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
(od: 19.11.2019)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na
priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
(od: 19.11.2019)
Prevažujúcim predmetom podnikania spoločnosti je HOTELOVÉ A PODOBNÉ
UBYTOVANIE
2.1.2 Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2021
Správa o podnikateľskej činnosti
Spoločnosť zahájila svoju činnosť od roku 2017. Pre zabezpečenie svojej
podnikateľskej činnosti vytvorila technické a personálne predpoklady a súčasne
získala obchodných partnerov. Táto skutočnosť umožnila spoločnosti od začiatku
svojej činnosti dosahovať obraty, ktoré vytvárali potrebné ekonomické výsledky
pre ďalšie rozvíjanie spoločnosti.
Spoločnosť získala osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho
podniku číslo 511/2021 _RSP vydaného Ministerstvom práce sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 odst. 4 zákona č. 112/2018 Z.z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov dňom 03.12.2021. Druh registrovaného
sociálneho podniku: INTEGRAČNÝ PODNIK.
Voľby do poradného výboru sa v roku 2021 nekonali, uskutočnia sa v roku 2022.
Počet zamestnancov k 31. 12. 2021 bol v počte 5, z ktorých 3 osôb sú zdravotne
znevýhodnení.
Pozitívny sociálny vplyv Spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej
služby podľa nasledovne:
služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených
osôb alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov Spoločnosti
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny
vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento
zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 112/2018.
Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním
spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním
zraniteľných osôb alebo znevýhodnených osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a
získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné
spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej
autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí
pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv.
Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti
do reálneho života.
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.
Účtovná závierka bola zostavená dňa 08.06.2022 a schválená bola 08.06.2022.
2.1.3 Prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2021
Výsledovka za obdobie
Ballestrem s.r.o. IČO: 51086905 účtovný rok 2021
Účet Názov účtu Počiatočný stav Obrat Koncový stav
Náklady
50x 0,00 41 826,01 41 826,01
51x 0,00 43 989,12 43 989,12
52x 0,00 41 208,18 41 208,18
54x 0,00 1 271,14 1 271,14
55x 0,00 4 480,30 4 480,30
56x 0,00 4 224,23 4 224,23
5xx 0,00 136 998,98 136 998,98
xxx 0,00 136 998,98 136 998,98
Výnosy
60x 0,00 139 447,90 139 447,90
64x 0,00 - 112,96 - 112,96
66x 0,00 17 754,76 17 754,76
6xx 0,00 157 089,70 157 089,70
xxx 0,00 157 089,70 157 089,70
Hospodársky výsledok (počiatočný stav): 0,00
Hospodársky výsledok: 20 090,72
Hospodársky výsledok (koncový stav): 20 090,72
2.1.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Spoločnosť má vytvorené predpoklady pre výrazný rozvoj svojej podnikateľskej
činnosti.
Spoločnosť sa aj naďalej bude orientovať najmä na vytvorenie kvalitných
personálnych podmienok umožní dosahovať vyššie obraty a tým sa zabezpečia
priaznivé ekonomické výsledky a vyššia stabilita spoločnosti.
2.1.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení
účtovného obdobia. Zároveň RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná
závierka zostavená, nenastali zmeny v zložení jeho orgánov.
RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal
vyhlásený konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. RSP
zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a
nie je v likvidácii.
Príloha: Účtovná závierka 2021